Algemene Voorwaarden 123 POOL BV

 
Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Opdrachtnemer: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 123 Pool B.V., handelend onder de handelsnaam 123Pool, statutair gevestigd te Goirle, ingeschreven in het handelsregister onder nummer: 81281110 en kantoorhoudende te 5051 AB Goirle, Tilburgseweg 97.
 2. Opdrachtgever: ieder natuurlijk of rechtspersoon die aan Opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het leveren van Producten en/of het verrichten van werkzaamheden, welke opdracht uitdrukkelijk door Opdrachtnemer wordt aanvaard.
 3. de Consument: natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 4. Product(en): alle denkbare producten die door Opdrachtnemer worden geleverd, welke verband houden met zwembaden, waaronder begrepen (onderdelen van) zwembaden, één en ander in de ruimste zin van het woord.
 5. Werkzaamheden: alle werkzaamheden, in welke vorm en hoegenaamd dan ook, waartoe opdracht is gegeven door Opdrachtgever, of die voortvloeien uit, danwel direct verband houden met de opdracht die worden verricht dan wel behoren te worden verricht, één en ander in de ruimste zin van het woord en ieder geval de werkzaamheden zoals vermeld in een offerte.
 6. Overeenkomst: de tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever gesloten overeenkomst inzake de levering van Product(en) en/of het uitvoeren van Werkzaamheden.
 7. de Algemene Voorwaarden: de onderhavige voorwaarden van Opdrachtnemer.
 8. Bescheiden: alle door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer mondeling of schriftelijk verstrekte informatie en/of ter beschikking gestelde gegevens, al dan niet vervat op (on)stoffelijke dragers waaronder – maar niet uitsluitend – begrepen: papier, cd-roms, harde schrijven, e-mail en digitale omgevingen, al dan niet ondergebracht bij derden, alsmede alle in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst door Opdrachtnemer vervaardigde of verzamelde gegevens al dan niet vervat op (on)stoffelijke dragers waaronder – maar niet uitsluitend – begrepen: papier, cd-roms, harde schrijven, e-mail en digitale omgevingen, al dan niet ondergebracht bij derden alsmede alle overige informatie van enige relevantie voor de uitvoering of de voltooiing van de Overeenkomst.

 
Artikel 2: Algemeen

 1. De bepalingen van deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Opdrachtnemer, al dan niet via de website, gedane aanbiedingen, opdrachten aan en gesloten Overeenkomsten met Opdrachtgever.
 2. De Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Overeenkomsten met Opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan door Opdrachtnemer derden dienen te worden betrokken.
 3. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig voor zover zij uitdrukkelijk door Opdrachtnemer zijn aanvaard. 
 4. Deze Algemene Voorwaarden prevaleren te allen tijde boven eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever. Ook indien de voorwaarden van Opdrachtgever een bepaling van gelijke strekking hebben als hiervoor vermeldt, hebben de Algemene Voorwaarden van Opdrachtnemer te alle tijde voorrang boven dergelijke eventuele voorwaarden van Opdrachtgever. 
 5. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 6. Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Opdrachtnemer en Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 7. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze Algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
 8. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze Algemene Voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze Algemene Voorwaarden.
 9. Indien Opdrachtnemer niet steeds strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Opdrachtnemer in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden te verlangen.
 10. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen ten aanzien van deze Algemene Voorwaarden gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever schriftelijk van deze wijzigingen op de hoogte stellen.

 
Artikel 3: Offertes en aanbiedingen

 1. Alle offertes en aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is. 
 2. Opdrachtnemer kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief BTW en exclusief andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Opdrachtnemer daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Opdrachtnemer anders aangeeft.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders. 
 6. Een door Opdrachtopnemer opgestelde offerte geldt niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
 7. Alle bij een offerte of op de website van Opdrachtnemer verstrekte tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen, schema’s, modellen, berekeningen, maten, gewichten, vermogens en hoeveelheden worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven en zo volledig als in redelijkheid kan worden verlangd. Kennelijke fouten of vergissingen in prospectussen, folders en/of publicaties, afbeeldingen, tekeningen, offertes, aanbiedingen en vermelde gegevens binden Opdrachtnemer echter niet.
 8. Opdrachtgever verklaart ermee bekend te zijn dat Opdrachtnemer in bepaalde gevallen werkt met natuurproducten en dat opgegeven maten, kleuren, gewichten, uitvoeringen, diktes etc. van de levering kunnen afwijken.
 9. De offertes van Opdrachtnemer zijn gebaseerd op de gegevens die Opdrachtgever heeft verstrekt dan wel heeft doen verstrekken. De offerte is niet geldig indien blijkt dat door Opdrachtgever aangeleverde gegevens niet volledig zijn of onjuistheden bevatten.
 10. In de offerte gaat Opdrachtgever er van uit dat de Werkzaamheden op de normale wijze kunnen worden uitgevoerd c.q. de Producten op normale wijze kunnen worden geleverd. Bijzondere eisen en omstandigheden dienen vooraf schriftelijk en voldoende gedetailleerd aan Opdrachtnemer te worden opgegeven. 
 11. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor opdrachten en/of verzoeken tot het uitbrengen van offertes zonder opgaaf van redenen te weigeren. 

 
Artikel 4: Prijzen

 1. Alle prijsopgaven en de prijzen die Opdrachtnemer in rekening brengt, zijn de op het moment van de aanbieding c.q. van het totstandkomen van de Overeenkomst geldende prijzen, inclusief vervoerskosten en inclusief BTW en exclusief andere op de Overeenkomst vallende kosten, zoals heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen verzend- en administratiekosten, toeslagen op overuren (25%) en tarieven in Euro's (€), tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Leveringen vindt plaats op het door Opdrachtgever opgegeven adres.
 2. De tussentijdse prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien kunnen worden doorberekend aan Opdrachtgever. Opdrachtnemer is gerechtigd andere prijsstijging van kostprijsbepalende factoren die zijn ontstaan na het tot stand komen van de Overeenkomst, doch voor de oplevering, aan Opdrachtgever door te berekenen. Indien Opdrachtnemer dit doet binnen 3 maanden na het sluiten van de Overeenkomst, heeft de Consument het recht de Overeenkomst te ontbinden, van welk recht hij gebruik moet maken binnen 8 dagen na kennisgeving van de prijsverhoging. Ontbinding van de Overeenkomst op deze wijze geeft geen der partijen het recht op schadeloosstelling.

 
Artikel 5: Totstandkoming en wijziging van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt eerst tot stand en vangt aan op het moment dat de door Opdrachtgever ondertekende offerte door Opdrachtnemer (elektronisch) retour is ontvangen, dan wel op het moment dat Opdrachtgever elektronisch per email akkoord heeft gegeven op de offerte, behoudens het bepaalde in artikel 2 lid 4 van de Algemene Voorwaarden.
 2. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de Overeenkomst wordt uitgevoerd.
 3. Opdrachtnemer heeft het recht de levering van Producten en/of de uitvoering van de Werkzaamheden op een door Opdrachtgever aangewezen locatie, van welke aard dan ook, die niet voldoet aan de door Opdrachtnemer gestelde eisen van veiligheid, te weigeren, en de hierdoor ontstane schade en kosten in rekening te brengen bij Opdrachtnemer.
 4. Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikten van Opdrachtnemer binden Opdrachtnemer niet, tenzij deze afspraken of overeenkomsten door de directie van Opdrachtnemer schriftelijk zijn bevestigd.
 5. Eventueel later gemaakte aanvullingen en/of wijzigingen op de Overeenkomst zijn slechts mogelijk schriftelijk en met instemming van Opdrachtnemer. 
 6. Opdrachtnemer is gerechtigd bij of na de totstandkoming van de Overeenkomst, alvorens verder uitvoering te geven, van Opdrachtgever een voorschot, van welke grootte dan ook, te verlangen, welke voorschot Opdrachtgever alsdan verplicht is te voldoen. Opdrachtnemer zal hiervoor een factuur sturen aan Opdrachtgever.
 7. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de Overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van Opdrachtgever, wordt gewijzigd en de Overeenkomst daardoor in 
 8. kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Opdrachtnemerzal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de Overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de Overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
 9. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Opdrachtnemer gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Opdrachtnemer bevoegde persoon en Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Opdrachtnemer op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of te annuleren.
 10. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Opdrachtnemer een verzoek tot wijziging van de Overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten Werkzaamheden of te leveren Producten.

 
Artikel 6: Uitvoering van de Overeenkomst

 1. Opdrachtnemer vangt pas met de Werkzaamheden aan, indien Opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan conform de Algemene Voorwaarden en hij ondubbelzinnig en schriftelijk aan Opdrachtnemer de betreffende Bescheiden heeft overhandigd, waaronder doch niet uitsluitend wat, indien van toepassing, de hoogte van het Product moet zijn en waar het Product dient komen te liggen. Indien en voor zover Opdrachtnemer op verzoek van Opdrachtgever een ontwerp maakt, dient Opdrachtgever schriftelijk met het ontwerp in te stemmen, alvorens Opdrachtnemer met de Werkzaamheden aanvangt. Indien Opdrachtgever niet binnen 48 uur schriftelijk instemt met het betreffende ontwerp, dan wordt geacht Opdrachtgever akkoord te zijn met het ontwerp.
 2. Is voor de uitvoering van de Werkzaamheden of voor de levering van Producten een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Opdrachtgever Opdrachtnemer derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Opdrachtnemer dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.
 3. Opdrachtnemer zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. 
 4. Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde Werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 5. Opdrachtnemer heeft het recht om op de locatie aanduidingen van haar naam en bedrijf aan te brengen.
 6. Opdrachtnemer is gerechtigd doch niet verplicht zaken, waaronder begrepen bouwstoffen, afval en materialen die zijn vrijgekomen bij uitvoering van de Werkzaamheden retour te nemen en/of te verwijderen.
 7. Opdrachtnemer is gerechtigd de Overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren. 
 8. Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. 
 9. De Werkzaamheden worden geacht te zijn opgeleverd op het tijdstip waarop Opdrachtnemer dit aan Opdrachtgever kenbaar heeft gemaakt. Indien Opdrachtgever de producten in gebruik neemt voordat de feitelijke oplevering heeft plaatsgevonden, geschiedt dit geheel op eigen risico van Opdrachtgever.
 10. Indien Opdrachtnemer twijfel heeft over de hoedanigheid van het te verwijderen en of af te voeren zand, is Opdrachtgever op eerste verzoek van Opdrachtnemer verplicht een onderzoek in te stellen. Bij weigering is Opdrachtnemer gerechtigd een onderzoek op kosten van Opdrachtgever in te laten stellen. Tot de uitslag van het onderzoek bekend is, is Opdrachtnemer de uitvoering van de Werkzaamheden op kosten van Opdrachtgever op te schorten.
 11. Opdrachtgever blijft eigenaar van het verontreinigde zand, ongeacht de bekendheid van partijen. Extra kosten veroorzaakt door de verontreiniging komen voor rekening van Opdrachtgever.

 
Artikel 7: Onderhoudscontracten

 1. Alvorens Opdrachtnemer met Opdrachtgever een onderhoudscontract zal afsluiten, zal Opdrachtnemer ter plaatse van Opdrachtnemer een inspectie houden met betrekking tot de ligging van het zwembad. Voor deze inspectie brengt Opdrachtnemer een vast bedrag in rekening, waarvan de hoogte tijdig aan Opdrachtgever zal worden medegedeeld.
 2. Op basis van de resultaten van de inspectie brengt Opdrachtnemer aan Opdrachtgevereen offerte uit die gedurende 30 dagen na de dagtekening van de offerte geldig blijft, tenzij anders overeengekomen.
 3. Indien Opdrachtgever op basis van de uitgebrachte offerte een onderhoudscontract met Opdrachtnemer aangaat wordt het in lid 1 genoemde vaste bedrag voor de inspectie in mindering gebracht op het bedrag voor het onderhoud voor het eerste jaar.
 4. De tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever gesloten onderhoudscontract heeft een looptijd van één jaar en wordt telkens voor een zelfde periode stilzwijgend verlengd, tenzij een der partijen de overeenkomst tenminste 2 maanden voor afloop van een contractperiode schriftelijk heeft opgezegd. Consumenten hebben het recht om na verloop van één jaar het servicecontract per maand op te zeggen.
 5. Voor onderhoudscontracten, wat schriftelijk dient te zijn vastgelegd, wordt een vast honorarium in rekening gebracht. Incidentele opdrachten zullen tegen het voor Opdrachtgever geldend uurtarief in rekening worden gebracht. 
 6. In geval van vertraging van de werkzaamheden door omstandigheden die Opdrachtnemer niet aangerekend kan worden, zijn de daarmee gepaard gaande extra kosten, waaronder extra werk- en wachturen, extra reis- en verblijfkosten voor rekening van Opdrachtgever.
 7. Opdrachtnemer heeft het recht om het honorarium en het daaraan gekoppelde uurtarief voor een nieuwe contractperiode te wijzigen. Deze wijziging wordt tenminste 30 dagen voor aanvang van een nieuwe periode aan Opdrachtgever medegedeeld. Indien Opdrachtgever zich daarmee niet kan verenigen kan deze de overeenkomst met ingang van de nieuwe periode opzeggen. 
 8. Gedurende de looptijd van een servicecontract is Opdrachtgever verplicht ervoor te zorgen dat derden geen service- en montagewerkzaamheden aan de installatie uitvoeren dan wel laten uitvoeren, behoudens voorafgaande toestemming van Opdrachtnemer. Storingen ten gevolge van werkzaamheden door bedoelde derden of door Opdrachtgever zelf, maar ook storingen ten gevolge van toevallige of moedwillige beschadiging, dan wel onoordeelkundige bediening als ook storingen aan het Productdie niet door Opdrachtnemer in het onderhoudscontract zijn opgenomen, vallen buiten het kader van een onderhoudscontract en zullen worden gefactureerd op basis van het dan geldende normale uurtarief.

 
Artikel 8: Verplichtingen Opdrachtgever

 1. 1. Opdrachtgever zorgt ervoor dat Opdrachtnemer voor of bij aanvang van de Werkzaamheden beschikt over:
  (i) 220v Stroomaansluiting;
  (ii) een riolering;
  (iii) alle voor de uitvoering van de Werkzaamheden benodigde gegevens, waaronder doch niet uitsluitend tekeningen, ontwerpen, berekeningen, goedkeuringen, vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en/of meldingen;
  (iv) toegang tot het terrein;
  (v) voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van bouwstoffen en hulpmiddelen;
  (vi) tekeningen van de ligging van ondergrondse kabels en de leidingen met betrekking tot de locatie waar de Werkzaamheden worden uitgevoerd;
  (vii) aansluitingsmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas en water;
  (viii) UTP Kabel voor internet. 
  (ix) Alle aansluitingen dienen minimaal binnen een straal van 2 meter te liggen, te meten vanaf de technische boxen.
 2. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens c.q. Bescheiden, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de Bescheiden aan Opdrachtnemer ter beschikking heeft gesteld. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 3. Opdrachtgever draagt kosteloos zorg voor de door medewerkers van Opdrachtnemer in redelijkheid gewenste faciliteiten voor de uitvoering van de Werkzaamheden en/of opslag van de materialen. 
 4. Opdrachtgever blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het onderhoud en kwaliteit van het Product. Opdrachtgever dient het Product, waaronder het zwembadwater, regelmatig handmatig te (laten) controleren, te reinigen en te onderhouden, waaronder doch niet uitsluitend op de chloorwaarde, PH-waarde, ziektekiemen, ook indien er een automatische regeling van filter op het Product van toepassing is.
 5. Opdrachtgever dient ervoor te zorgen, dat door anderen uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot de Werkzaamheden van Opdrachtnemer behoren, zodanig en tijdig worden verricht, dat de Werkzaamheden geen vertraging ondervinden, waaronder doch niet uitsluitend het verwijderen van terrassen, omheiningen, vijvers en/of bomen en/of andere obstakels. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit voornoemde werkzaamheden.
 6. Opdrachtgever verplicht zich om, in het geval zaken en gereedschappen, van welke aard dan ook, welke in eigendom toebehoren aan Opdrachtnemer, zich op de plaats waar de Werkzaamheden worden verricht en/of op een andere door Opdrachtgever aangewezen plaats zich bevinden en/of worden opgeslagen, alle redelijke maatregelen te treffen, dan wel medewerking te verlenen aan alle door Opdrachtnemer te treffen maatregelen om schade van welke aard dan ook aan, evenals diefstal van deze zaken en gereedschappen te voorkomen.
 7. Indien na de totstandkoming van de Overeenkomst blijkt dat het terrein verontreinigd is, is Opdrachtgever aansprakelijk voor de daaruit voor de uitvoering van de Werkzaamheden voortvloeiende gevolgen.

 
Artikel 9: Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst

 1. Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de Overeenkomst Opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van Opdrachtgever niet langer van Opdrachtnemer kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
 2. Voorts is Opdrachtnemer bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Opdrachtnemer kan worden gevergd. 
 3. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Opdrachtnemer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en Overeenkomst.
 4. Indien Opdrachtnemer tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan. 
 5. Indien de ontbinding aan Opdrachtgever toerekenbaar is, is Opdrachtnemer gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
 6. Indien Opdrachtgever zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Opdrachtnemergerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 7. Indien de Overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Opdrachtnemer, zal Opdrachtnemer in overleg met de Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de Werkzaamheden voor Opdrachtnemerextra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan Opdrachtgever in rekening gebracht. Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Opdrachtnemer anders aangeeft.
 8. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Opdrachtnemer vrij om de Overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of Overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Opdrachtnemer op Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

 
Artikel 10: Annulering

Annulering van de opdracht (Overeenkomst) door Opdrachtgever is slechts mogelijk indien zulks schriftelijk geschiedt voor aanvang van de uitvoering van de opdracht, dan wel voor aanvang van het verrichten van de prestaties en/of voor aanvang van voor het verlenen van de overeengekomen diensten. Opdrachtnemer behoudt zich in geval van annulering voor aanvang het recht voor om 50% van het totaalbedrag alsmede de eventueel overige gemaakte kosten, waaronder de voorbereidingskosten, aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. 

 
Artikel 11: Overmacht

 1. Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. 
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Opdrachtnemer niet in staat is zijn verplichtingen na te komen, hieronder doch niet uitsluitend mede begrepen alle maatregelen opgelegd door de Overheid en/of werkstakingen in het bedrijf van Opdrachtnemer of van derden. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat Opdrachtnemer zijn verbintenis had moeten nakomen.
 3. Opdrachtnemer kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Indien en voor zover Opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst. 

 
Artikel 12: Betaling en incassokosten

 1. Betaling dient als volgt te geschieden: 
  Ø 50% van het totaalbedrag is verschuldigd onverwijld nadat de Overeenkomst tot stand is gekomen;
  Ø Het resterende bedrag dient in zijn geheel uiterlijk één dag voorafgaand aan de Werkzaamheden te zijn voldaan.Betaling dient te geschieden op een door Opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Opdrachtnemer aangegeven. Opdrachtnemer is gerechtigd om periodiek te factureren.
 2. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan de wettelijke handelsrente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 3. Opdrachtnemer heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Opdrachtnemer kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Opdrachtnemer kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 4. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Opdrachtnemer verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
 5. Indien Opdrachtgever in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever. Het verzuim van Opdrachtgever die een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (particuliere opdrachtgever), treedt in nadat hij is aangemaand tot betaling binnen veertien dagen na de dag van aanmaning en betaling uitblijft. In de aanmaning wordt eveneens aangegeven wat de gevolgen van het uitblijven van betaling zijn. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien Opdrachtnemer echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren en Opdrachtgever geen natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (zakelijke opdrachtgever), komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op Opdrachtgever worden verhaald. Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

 
Artikel 13: Eigendomsvoorbehoud

 1. Het door in het kader van de Overeenkomst Opdrachtnemer geleverde blijft eigendom van Opdrachtnemer totdat Opdrachtgever alle verplichtingen uit de met Opdrachtnemergesloten Overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen, waaronder doch niet uitsluitend begrepen de betalingen van alle leveringen zowel huidig als toekomstig zijn nagekomen.
 2. Het door Opdrachtnemer geleverde, dat ingevolge lid 1 van dit artikel onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Opdrachtgever is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren. 
 3. Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Opdrachtnemer veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is Opdrachtgever verplicht om Opdrachtnemerdaarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Voorts verplicht Opdrachtgever zich om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Opdrachtnemer ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Opdrachtnemer gerechtigd tot deze penningen. Voor zover als nodig verbindt Opdrachtgever zich er jegens Opdrachtnemerbij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
 4. Voor het geval Opdrachtnemer zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming aan Opdrachtnemer en door Opdrachtnemer aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Opdrachtnemer zich bevinden en deze terug te nemen.

 
Artikel 14: Onderzoek en reclames, verjaringstermijn

 1. De door Opdrachtnemer te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. Indien de door Opdrachtnemer verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.
 2. Opdrachtnemer kan aan een Consument garantie verlenen. Deze garantie komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De garantie is altijd beperkt tot materiaalen fabrieksfouten.
 3. Opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen 48 uur na levering schriftelijk aan Opdrachtnemer te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Opdrachtnemer te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Opdrachtnemerin staat is adequaat te reageren. Opdrachtgever dient Opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
 4. Reclameren is niet mogelijk indien:
  (i) er sprake is van een geringe afwijkingen in of aan het Product, waaronder doch niet uitsluitend in afmeting, kleur, hoeveelheid, structuur;
  (ii) wanneer Opdrachtgever haar informatieplicht tegenover Opdrachtnemer zoals bepaalt in artikel 7 lid 2 van de Algemene Voorwaarden heeft verzuimd;
  (iii) het gebrek of de schade is veroorzaakt door onoordeelkundig gebruik of nalatigheid, danwel doordat Opdrachtgever in strijd heeft gehandeld met instructies, aanwijzingen en adviezen ten aanzien van het gebruik van het Product;
  (iv) het Product geheel danwel gedeeltelijk is geïnstalleerd door Opdrachtgever danwel door een door Opdrachtgever ingeschakelde derde;
  (v) indien onderdelen uitmaken van het Product, welke bij een derde partij zijn gekocht.
 5. Indien de Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde Producten en hetgeen waartoe hij Opdrachtnemer opdracht gegeven heeft. 
 6. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt Opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 7. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Opdrachtnemer de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door Opdrachtgever, ter keuze van Opdrachtnemer, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan Opdrachtgever voldoen. In geval van vervanging is Opdrachtgever gehouden om de vervangen zaak aan Opdrachtnemer te retourneren en de eigendom daarover aan Opdrachtnemer te verschaffen, tenzij Opdrachtnemer anders aangeeft. 
 8. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Opdrachtnemerdaardoor gevallen, integraal voor rekening van Opdrachtgever.
 9. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Opdrachtnemer en de door Opdrachtnemer bij de uitvoering van een Overeenkomst betrokken derden, één jaar.

 
Artikel 15: Aansprakelijkheid

 1. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. 
 2. Indien graafwerkzaamheden moeten worden verricht en ondergrondse kabels, leidingen niet blijken te liggen op de plaats waarop deze volgens de door Opdrachtgever beschikbaar gestelde tekeningen zouden moeten liggen, dan is Opdrachtnemer nimmer aansprakelijk.
 3. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor:
  (i) voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens en/of informatie.
  (ii) schade van welke aard dan ook doordat Opdrachtgever de door Opdrachtnemer voorgeschreven constructies en werkwijzen ten aanzien van het Product niet of gedeeltelijk niet heeft nageleefd.;
  (iii) schade, van welke aard ook, ten gevolge van slechte weeromstandigheden, sabotage, brand of bliksem, virussen, met betrekking tot het Product.
  (iv) schade en/of gebreken van welke aard dan ook, die (on)rechtstreeks worden veroorzaakt door een daad of nalaten van een klant en/of door een derde ingeschakelde derde, waaronder doch niet uitsluitend reparaties c.q. onderhoud verricht door derde partijen;
  (v) waterkwaliteit in de ruimste zin van het woord;
  (vi) schade door gebruik van chemische middelen op, in of rond het Product;
  (vii) schade veroorzaakt door het product, waaraan onderdelen zijn toegevoegd, die door ene derde partij zijn geleverd;
  (viii) schade door overstromingen, grondwater en/of grondverschuiving.
 4. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 6. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. 
 7. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Opdrachtnemer aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Opdrachtnemer toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. 
 8. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Opdrachtnemer of zijn leidinggevende ondergeschikten.

 
Artikel 16: Vrijwaring

Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Opdrachtnemer toerekenbaar is. Indien Opdrachtnemer uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is Opdrachtgever gehouden Opdrachtnemer zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Opdrachtnemer, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Opdrachtnemer en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van Opdrachtgever.

 
Artikel 17: Intellectuele eigendom 

 1. De intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtnemer in opdracht van de Opdrachtgever vervaardigde rapporten, adviezen, tekeningen, ontwerpen, schema’s, modellen, software en berekeningen blijft berusten bij Opdrachtnemer. Voornoemde producten mogen niet zonder schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer aan derden (ook niet in kopie) worden verstrekt, dan wel op enige andere wijze ter beschikking worden gesteld, noch mogen zij aan derden ter inzage worden verstrekt. 
 2. Door het verstrekken van een opdracht aan Opdrachtnemer geeft Opdrachtgever toestemming aan Opdrachtnemer om bedrijfsnaam, logo en foto’s van klanten en relaties te gebruiken voor media content, tenzij dit ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst met Opdrachtgever uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 
 3. Opdrachtnemer behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Opdrachtnemerheeft het recht de door de uitvoering van een Overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

 
Artikel 18: Consumentenrecht

Indien en voor zover Opdrachtgever een natuurlijke persoon is en een van voornoemde 
bepalingen niet strookt met het wettelijk geregelde consumentenrecht, zal aangesloten worden 
bij de wettelijke bepalingen ten aanzien van het consumentenrecht. 

 
Artikel 19: Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Opdrachtnemer partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van Opdrachtnemer is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Opdrachtnemer het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 
Artikel 20: AVG

 1. Opdrachtgever geeft hierbij aan Opdrachtnemer toestemming voor de verwerking van alle gegevens van Opdrachtgever welke noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, alsmede voor de verwerking van alle gegevens die door Opdrachtgever gedurende de looptijd van de Overeenkomst en/of voorafgaand aan het sluiten van de Overeenkomst aan Opdrachtnemer ter beschikking zijn gesteld. Opdrachtgever en Opdrachtnemer erkennen dat de verwerking van deze gegevens noodzakelijk is om te voldoen aan de wettelijke verplichting(en) van Opdrachtnemer, om de vitale belangen van Opdrachtgever te beschermen, dan wel voor de behartiging van legitieme belangen van Opdrachtnemer. Opdrachtnemer zal deze gegevens niet voor een ander doel gebruiken dan noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst dan wel om te voldoen aan enige wettelijke verplichting. 
 2. Opdrachtgever geeft bovendien reeds nu voor alsdan aan Opdrachtnemer toestemming om de gegevens te bewaren zolang er voor Opdrachtnemer enige (wettelijke of fiscale) bewaartermijn geldt. De gegevens zullen in ieder geval gedurende een periode van vijf (5) jaar na afloop van de Overeenkomst worden bewaard. 
 3. Opdrachtgever verklaard hierbij bekend te zijn met zijn/haar rechten terzake, waaronder doch niet uitsluitend begrepen het recht op inzage, het recht om voornoemde toestemming in te trekken en het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder.